ΥΠΕΝ: Υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της βεβαίωσης καταλληλότητας των Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης του Ν. 4280/2014

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Σκουρλέτη και Τσιρώνη για λογαριασμό του ΥΠΕΝ που αφορά τα “Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159)”.
Σύμφωνα με την απόφαση, για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας των εκτάσεων Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ), όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 4280/2014, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ-ΤΓ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 4280/2014 και εξειδικεύονται με την παρούσα απόφαση. Η αίτηση υποβάλλεται, από τον νόμιμο εκπρόσωπο των κυρίων ή των νομέων της έκτασης, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και από πίνακα περιεχομένων αυτών, υπογεγραμμένο ως προς την πληρότητά τους από τον αιτούντα. Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ (ΔΠΣ-ΤΓ / Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης) διενεργεί αρχικό έλεγχο ως προς την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και, εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητά του, ολοκληρώνει τον έλεγχο των συνυποβαλλομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας της έκτασης. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4280/2014 και η έκταση δύναται να πολεοδομηθεί, χορηγείται η βεβαίωση καταλληλότητας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού συνοδευόμενη από το τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης και τον Χάρτη της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφ. Γ παρ.3 και 4 της παρούσας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο. Όσον αφορά τα υποβαλλόμενα στοιχεία, στην απόφαση περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τύποι και το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων – αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς και πιο συγκεκριμένα αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κατά το Ν. 3028/02 και του ΥΠΕΝ (ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου κατά το Ν. 4067/12 – άρθρο 6), από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ακόμη περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλαδή από τη Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας – Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, τις Αρμόδιες Δ/νσεις Δασικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών αλλά και τις απαραίτητες Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών. Ακόμη προβλέπονται βεβαιώσεις για τα υπάρχοντα έργα υποδομής και έργα κοινής ωφέλειας και άλλες σχετικές βεβαιώσεις από τους οικείους ΟΤΑ. Με την απόφαση επιβάλλεται επίσης ο τύπος και το περιεχόμενο στις μελέτες και διαγράμματα που συντάσσονται με ευθύνη των εξουσιοδοτημένων μηχανικών αλλά και αναλυτικά η αναγκαία έκθεση ελέγχου τίτλων.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »