ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο με αριθμό 1561 του Β΄ τεύχους της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 2.6. 2016 η με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) που αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997.
Ως γνωστόν, ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα αλλά θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του, δηλαδή στις 2.12.2016, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin