Παράταση για τις αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε (26.4.2016) παράταση  στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00. Παράλληλα ανακοινώθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις – τροποποιήσεις στον οδηγό εφαρμογής.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να αναζητούν υπηρεσίες πληροφόρησης αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις και καθοδήγησης για την σύνταξη και υποβολή των επιχειρηματικών τους σχεδίων στο help-desk, δηλαδή στο Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανικών για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Info–thec, by TEE» που προσφέρουν το ΤΕΕ και η Attica Bank.