ΥΠΕΝ: Έγγραφο οικ.19806/14.4.2016 Δ.ΧΩΡ.ΣΧ. για απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 που βρίσκονται σε περιοχές με αποσαφηνισμένο καθεστώς χρήσεων γης από ΕΧΜ/ΖΟΕ, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ


Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στη χορήγηση κατευθύνσεων για την απλούστευση και ανασχεδιασμό των οικείων διοικητικών διαδικασιών και ειδικότερα των προτεινόμενων προς απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητάς της, εξέδωσε διευκρινήσεις, σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012) όπως ισχύει, με το αρ. πρωτ. οικ. 19806/14.4.2016 έγγραφό της.