Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 μέχρι 30.6.2016 – Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (14.4.2016)

Η ΔΕ του ΕΤΑΑ επικύρωσε την εισήγηση του Προέδρου του Τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) Κωνσταντίνου Μακέδου για παράταση της πληρωμής των εισφορών του Α΄ εξαμήνου του 2016. Η εισήγηση είχε ως εξής: «Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Β΄ εξαμήνου 2015 ήταν 31.3.2016. Λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος για την μηχανογραφική επεξεργασία των νέων ειδοποιητηρίων και προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους Μηχανικούς να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους εισηγείται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 να αποπληρώνεται μέχρι και τις 30.6.2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υποχρέων».

Ως εκ των ανωτέρω ήδη το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30.6.2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13.4.2016 του ΕΤΑΑ».

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin