Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων


Με το άρθρο 1 της με αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 908/4.4.2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που εξεδόθη σε εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου κ.α. διατάξεις», καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016.