ΥΠΕΝ: Έγγραφο ΔΑΟΚΑ / Γ΄ με αριθμ. πρωτ. οικ 19266/8-4-2016 «Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης»

Έγγραφο με διευκρινήσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, συνέταξε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:
Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών και ιδιωτών για το θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: Μετά τη δηµοσίευση και εφαρµογή του αρθ. 76 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21-2-2016), που αφορά στην παράταση ισχύος κατά τρία έτη των οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης οι οποίες λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, επισηµαίνουµε ότι ο νόµος αναφέρεται σε άδειες που λήγουν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος µε οποιαδήποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προϋποθέσεις και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Το αρθ. 76 του ν. 4368/2016 δεν έχει εφαρµογή στις άδειες κατεδάφισης, δεδοµένου ότι οι άδειες αυτές είχαν ανέκαθεν διαφορετική διάρκεια ισχύος και χρόνο παράτασής τους, όπως ισχύει και σήµερα, µε βάση τις παρ. 1 (τρίτο εδάφιο) και 4.δ του αρθ. 6 του ν. 4030/2011, όπου καθορίζεται επιπρόσθετα ότι οι άδειες αυτές παύουν να ισχύουν µε το πέρας και του δεύτερου έτους.
Η αρχική θεώρηση οικοδοµικής άδειας (που εκδόθηκε σύµφωνα µε το από 8-7-93 Π.∆.) ή άδειας δόµησης (που εκδόθηκε σύµφωνα µε τον ν. 4030/2011) για χορήγηση εργοταξιακής παροχής παρατείνεται αυτοδίκαια για όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µετά και τις ρυθµίσεις του αρθ. 76 του ν. 4368/2016, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών ∆όµησης και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του υπ’ αρ. 31327/ 31-7-2015 εγγράφου µε Α∆Α: ΩΝΓΓ465ΦΘΗ-Χ90.

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin