Παράταση έως 28.2.2017 ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες του Ταμείου

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.2.2017 στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος, κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έληγε στις 29.2.2016.
Την ανωτέρω παράταση είχε ζητήσει και το ΤΕΕ Πελοποννήσου δια της Προέδρου του στις αρχές Ιανουαρίου στην προηγούμενη Διοίκηση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθώς επίσης στη νέα Διοίκηση με Πρόεδρο τον κ. Μακέδο με την ανάληψη των καθηκόντων του, ως επιτακτική και άμεση ανάγκη για πολλούς συναδέλφους.

Δείτε και το με Αρ. Πρωτ. Φ.40021/οικ.4612/164/22.2.2016 “Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α’ 85)”, σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin