ΥΠΕΝ: Νέα παράταση κατά τρία 3 έτη περιπτώσεων οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης που λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 4368/21.2.2016 “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 11321/3.3.2016 “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης”, που έστειλε η ΔΑΟΚΑ/Γ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας για ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης χωρικής τους αρµοδιότητας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin