ΥΠΕΝ: Έγγραφο 4804/2.2.2016 με διευκρινήσεις για τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής


Το ΥΠΕΝ απέστειλε στις ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας αναδιατύπωση στις αρµοδιότητες Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ).

Στο έγγραφό του με αρ. πρωτ. οικ. 4804/2.2.2016, το ΥΠΕΝ αναφέρει:

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. 50838/23-11-2015 σχετικού εγγράφου και µετά από προφορικά ερωτήµατα φορέων και υπηρεσιών σχετικά µε την αρµοδιότητα των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εξέταση των ποιοτικών κριτηρίων του δεύτερου σηµείου της 3ης παραγράφου αυτού, αναδιατυπώνεται το εν λόγω σηµείο ως εξής: «…τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής: … Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, ελέγχοντας την τεκµηρίωση των µελετητών και εγκρίνοντας τελικώς τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδοµής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδοµικά διάταξη της αποδιδόµενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδοµηµένη / αστική περιοχή».