Κεντρικό ΤΕΕ (13.1.2016): Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφειλών προς το ΤΕΕ για μηχανικούς μέλη και τεχνικές επιχειρήσεις

Την έναρξη λειτουργίας νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους μηχανικούς μέλη και τις τεχνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ το Επιμελητήριο προσπαθεί να παρέχει στους μηχανικούς και σε όλο τον τεχνικό κόσμο σύγχρονες και απλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που τους απασχολεί. Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ μεταβαίνει σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών των συνδρομών των μηχανικών μελών αλλά και των τεχνικών επωνυμιών. Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό το Επιμελητήριο δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλους να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος με ρύθμιση και διακανονισμό των οφειλών προς το ΤΕΕ, προκειμένου «όλοι να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα».

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι ανάγκες που προκύπτουν από το τεράστιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του, που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, οδηγούν στην ανάγκη να ζητήσει από τα μέλη του και όσους είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ τη βοήθειά τους, καλώντας τους να εξοφλούν εμπρόθεσμα μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) αλλά και του πάγιου τρόπου πληρωμής στα ταμεία του ΤΕΕ τις συνδρομές τους.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, συνεκτιμώντας την οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο, αποφάσισε τη λειτουργία ηλεκτρονικού online συστήματος διακανονισμών για οφειλές συνδρομών, με πάγιες εντολές σε τράπεζες, πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και στα ταμεία του ΤΕΕ. Σημειώνεται ότι σταδιακά θα αρχίζουν να εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ σε όσους οφείλουν συνδρομές άνω των 15 ετών. Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος διακανονισμών, οι περιορισμοί θα είναι δυστυχώς αυστηρότεροι και οι οφειλέτες συνδρομών δεν θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εκτός και αν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ετήσιες συνδρομές τους ή εντάσσονται στο σύστημα διακανονισμού.

Πιο αναλυτικά:

Τρόποι Πληρωμής Συνδρομών ΤΕΕ

  • Στα ταμεία του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία και στα 17 Περιφερειακά Τμήματά του με καταβολή μετρητών ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard)
  • Μέσω του συστήματος MyTEE  (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) για όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΕ και με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας  (VISA, Mastercard)
  • Σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) με την χρήση ειδικού κωδικού πληρωμής. Ο κωδικός πληρωμής μπορεί να βρεθεί με την εκτύπωση μέσω του MyTEE εντολής πληρωμής, από την ιστοσελίδα https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx ή να σταλεί από οποιοδήποτε Τμήμα του ΤΕΕ.

 Διακανονισμός Οφειλών Συνδρομών Παλαιότερων Ετών

Για τις περιπτώσεις που τα Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνικές Επωνυμίες δεν μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλόμενες συνδρομές, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού με τους εξής όρους:

  • Οι οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές να μπορούν να καταβληθούν σε διμηνιαίες δόσεις.
  • Στο Μέλος ή την Τεχνική Επωνυμία με ενεργό διακανονισμό δίνεται βεβαίωση ενημερότητας και δεν εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τυχόν μελλοντική αύξηση των συνδρομών δεν θα αυξήσει τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε έγκυρο διακανονισμό.
  • Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στον διακανονισμό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του MyTEE (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά Γραφεία ή στα Περιφερειακά Τμήματα). Η αίτηση συνοδεύεται με εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις οφειλόμενες δόσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη.
  • Για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη συναλλαγή θα ενημερώνεται ο οφειλέτης με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Σε περίπτωση που για 3 συνεχόμενες προσπάθειες δεν εισπραχθεί η οφειλόμενη δόση ο διακανονισμός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.
  • Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μέχρι 3 αιτήσεις για υπαγωγή σε διακανονισμό

(Η δυνατότητα ηλεκτρονικού διακανονισμού οφειλών από συνδρομές παλαιότερων ετών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα).

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398)».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398)».

Διαβάστε το άρθρο »