Απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. για τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2919/31.12.2015 η απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. με Αριθ. ΠΟΛ: 1274/30.12.2015 “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015”, όπου προβλέπεται αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή για το φορολογικό έτος 2015 και καταληκτική ημερομηνία η 15η Φεβρουαρίου 2016.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin