Πρότυπα πυροπροστασίας


Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 (ΦΕΚ Β’ 3149/2014) Πυροσβεστική Διάταξη με τίτλο: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας» γίνεται υποχρεωτική μια σειρά προτύπων.

Το ΤΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, προμηθεύτηκε από τον ΕΛΟΤ τη συλλογή των προτύπων σε CD, τα οποία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το υλικό, αυτό θα γίνεται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης του Τμήματος, καθώς απαγορεύεται η φωτοτύπηση και διάθεση του υλικού λόγω του αυστηρού copyright των εκδόσεων Οργανισμών Τυποποίησης.