Μετάθεση για την 30η-4-2017 της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Με την αριθμ. 122711/1231/30.11.2015 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2640/8.12.2015) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30-4-2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin