Παράταση Ενεργειακών Επιθεωρητών – Υποχρεωτικά ΠΕΑ για μίσθωση ακινήτου – Ορισμοί ενεργειακών ελέγχων, ελεγκτών & συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (N.4342/2015, ΦΕΚ Α΄143/9.11.2015)

Παραθέτουμε τα σημεία του ψηφισθέντος στις 5.11.2015 νομοσχεδίου (N.4342/2015 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρα τίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α΄143/9.11.2015) που αφορούν στους ενεργειακούς επιθεωρητές (Άρθρο 33), στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (Άρθρο 58), και στους ορισμούς ενεργειακών ελέγχων, ελεγκτών & συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (Άρθρο 10):

Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών

Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

Άρθρο 58
Τροποποιούµενες διατάξεις

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).»

Άρθρο 10
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας – οι οποίοι είναι οικονοµικώς αποδοτικοί – και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερµική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), εµπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τοµέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κ.α.) και βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).

γ) Κατηγορία Γ΄: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευµένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:

α) διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα αρχιτέκτονα, πολιτικού, µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού, µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),

β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης µε ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αυτοµατισµού, βιοµηχανικής πληροφορικής, βιοµηχανικού σχεδιασµού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, µηχανολόγου, πολιτικού δοµικών έργων,

γ) µηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας,

δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα,

ε) ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη ενεργειακού ελεγκτή της επόµενης παραγράφου, σε εφαρµογής της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:

α) Τάξη Α΄: εντάσσονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί από την κτήση του διπλώµατός τους και οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος µετά την κτήση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄.

β) Τάξη Β΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης µετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι µηχανικοί που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή ενεργειακά θέµατα, όπως αυτή θα οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄ και Β΄.

γ) Τάξη Γ΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης µε ειδικότητα µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού µηχανικού, µετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και µηχανικοί µε ειδικότητα µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού µηχανικού που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή ενεργειακά θέµατα, όπως αυτή θα οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄.

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται και από εσωτερικούς εµπειρογνώµονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 17 και εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5.

5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε ξεχωριστή µερίδα του παραπάνω Μητρώου µπορούν να εγγράφονται τα νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής.

6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ και διενεργούνται µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247 περί ενεργειακών ελέγχων, όπως ισχύουν. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαµβάνουν ρήτρες που εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.

7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος υποστηριζόµενο από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε διεπαφή ιστού, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των διαβαθµισµένων εµπορικά πληροφοριών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δόµησης και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόµα και εάν έχουν συνάψει προαιρετικές συµφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα υλοποιηθούν και µε την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία ενθαρρύνει την εκπόνηση:

α) προγραµµάτων για την ενηµέρωση των ΜΜΕ, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους και το όφελος από την υιοθέτησή τους,

β) προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, µέσω κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήµατα των ελέγχων αυτών και γ) εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές προκειµένου να διευκολύνεται η αριθµητική επάρκεια των εµπειρογνωµόνων.

10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόµενο µε ανεξάρτητο και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και στη συνέχεια να υποβάλονται σε νέο έλεγχο σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προηγούµενου ενεργειακού ελέγχου.

11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ.

12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να είναι µεµονωµένοι ή να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτού της σύνδεσης µε υφιστάµενο ή σχεδιαζόµενο δίκτυο τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης.

13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 10 και τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία οι ενεργειακοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις, σύµφωνα µε διαδικασία που θα καθοριστεί µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 17.

16. Για την αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του ελεγκτικού έργου τους, τα ανωτέρω Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας µπορεί να επικουρούνται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »