ΥΠΕΝ: Έγγραφο 45954/26-10-2015 “Εφαρμογή της ΥΑ 299/2014 (ΦΕΚ 57/Β/16.1.2014) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης»”

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από πληθώρα ερωτηµάτων υπηρεσιών και ιδιωτών µηχανικών και σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης στην περίπτωση παράλειψης «παραλαβής» κάποιου από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) σταδίου έργου από αρµόδιο ελεγκτή δόµησης, δίνει διευκρινήσεις με το αρ. πρωτ. 45954/26-10-2015 “Εφαρμογή της ΥΑ 299/2014 (ΦΕΚ 57/Β/16.1.2014) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης»” έγγραφό της.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin