ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 139/2015) με θέμα: «Θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής της»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin