Απευθείας παρακράτηση και απόδοση ΦΠΑ από τις τράπεζες (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1182/11.8.2015 “Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»” του ΥΠΟΙΚ)

Με την προσθήκη του κωδικού 404 για τον «φόρο που έχει δεσμευθεί μέσω τραπεζών» στο νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανοίγει ο δρόμος για την άμεση παρακράτηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες για όλες τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών.

Ουσιαστικά ενεργοποιείται διάταξη του Ν. 4334/2015, η οποία προβλέπει ότι το πόσο του ΦΠΑ των συναλλαγών που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής.

Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.

Σε εγκύκλιο (ΠΟΛ.1182/11.8.2015 “Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»”, ΦΕΚ Β’ 1832/25-08-2015) που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις αλλαγές στο νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ που θα ισχύσει για δηλώσεις από 1.10.2015 αναφέρεται μεταξύ άλλων πως προστίθεται στη δήλωση ο κωδικός 404 «Φόρος που έχει δεσμευθεί μέσω τραπεζών» στον οποίο θα καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται από τις τράπεζες κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγών, προκειμένου να αποδοθούν στη φορολογική διοίκηση.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πάντως πως ο τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού θα οριστεί μετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα ρυθμιστεί η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ έχουν ως εξής:

α) Ο συντελεστής ΦΠΑ «6,5%» αντικαταστάθηκε με το συντελεστή «6%» και ο συντελεστής ΦΠΑ «5%» αντικαταστάθηκε με το συντελεστή «4%», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 το ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015).

β) Το λεκτικό του κωδικού «362» «Αγορές και εισαγωγές επενδυτικών αγαθών» αντικαταστάθηκε με το λεκτικό «Αγορές και εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)» και το λεκτικό του κωδικού «363» «Λοιπές εισαγωγές (εκτός επενδυτικών αγαθών)» αντικαταστάθηκε με το λεκτικό «Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. αγαθών (πάγια)». Οι τροποποιήσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να είναι φανερό ότι για σκοπούς ΦΠΑ τα επενδυτικά αγαθά αφορούν τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης.

γ) Καταργείται ο κωδικός «501» «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» καθώς επανασχεδιάστηκε ο πίνακας εκκαθάρισης του φόρου με απλούστερο τρόπο υπολογισμού του φόρου προς έκπτωση, επιστροφή ή καταβολή.

δ) Προστέθηκε ο κωδικός «404» «Φόρος που έχει δεσμευθεί μέσω τραπεζών» στον οποίο θα καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται από τις τράπεζες κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγών, προκειμένου να αποδοθούν στη φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4334/2015. Ο τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού θα οριστεί μετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα ρυθμιστεί η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής.

ε) Προστέθηκαν οι κωδικοί «906 – Πωλήσεις α’ κατοικίας», «907 – Αξία εισροών κωδ. 906» και «908 – Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43» καθώς η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία προκειμένου για τον ορθό υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων για σκοπούς ΦΠΑ και την συνεισφορά της Χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η ορθή συμπλήρωση των κωδικών αυτών. Ειδικότερα:

i. Ο κωδ. 906 συμπληρώνεται μόνο από τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και σε αυτόν καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο η αξία των πωλήσεων που αφορούν α’ κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ.

ii. Στον κωδ. 907 καταχωρείται η αξία των εισροών ανά φορολογική περίοδο που αντιστοιχούν στις πωλήσεις του κωδ. 906.

iii. Στο κωδ. 908 καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο το μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ (πρακτορεία ταξιδίων).

Οι οδηγίες για το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS όπως κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1082/2015 συνεχίζουν να ισχύουν με τις εξής διευκρινίσεις:

Κωδ. 312: Στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό.

Κωδ. 364 – 384: Στους κωδικούς αυτούς καταχωρούνται εκτός των λοιπών πράξεων και η φορολογητέα αξία και ο φόρος αντίστοιχα των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αφορούν επενδυτικά αγαθά (πάγια).

Κωδ. 511: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 470+401+403+404-483¬505 εφόσον έχει αρνητικό πρόσημο, ή το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 480+483+505-401-403-404 εφόσον έχει θετικό πρόσημο.

Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό προς επιστροφή (κωδ. 505) είναι μεγαλύτερο από το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 480+483-401-403-404 ή των κωδικών 470+401+403+404-483, η διαφορά του φόρου προκύπτει προς καταβολή (κωδ. 511).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές εάν ο φορολογούμενος θέλει να αποφευχθεί η βεβαίωση του συνόλου ή μέρους του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού μπορεί πριν την υποβολή της σχετικής δήλωσης να ανακαλέσει την αίτηση επιστροφής που έχει υποβάλλει, με την επιφύλαξη της παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

Κωδ. 502: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 470+401+403+404-483-505 εφόσον έχει θετικό πρόσημο, ή το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 480+483+505-401-403-404 εφόσον έχει αρνητικό πρόσημο, που πρέπει να μεταφερθεί προς συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο.

Κωδ. 503: Γράψτε ποσό στον κωδικό αυτό μόνο όταν επιθυμείτε να σας επιστραφεί. Η αναγραφή ποσού στον κωδικό αυτό καταχωρείται ως αίτηση επιστροφής και δεν μπορεί να μεταφερθεί προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Το ποσό του κωδικού αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι εφόσον συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Η υποβολή της αίτησης επιστροφής με ηλεκτρονικό τρόπο πρόκειται σύντομα να υιοθετηθεί. Έως την υλοποίηση αυτής ο υποκείμενος προκειμένου να ζητήσει επιστροφή εξακολουθεί να υποβάλλει έντυπη αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται η δήλωση.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »