Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (28.8.2015) για νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 των παλαιών ασφαλισμένων

Στη Συνεδρίαση 362/27-8-15 θέμα 16ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. απεφασίσθη η παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων (πριν το 1993) Α΄εξάμηνο 2015 την 30/09/2015.

Για τους ασφαλισμένους του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ισχύει η απόφαση 16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin