ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 37/2015) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin