Γνωστοποίηση διατάξεων ένταξης από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

Με το αρ. πρωτ. Φ.80020/οικ.37287/Δ15.579/25.8.2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94)» έγγραφο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωστοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς οι διατάξεις υποχρεωτικής ενσωμάτωσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) έντεκα τομέων επικουρικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin