ΥΠΑΠΕΝ: Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ ν.4067/12 – ΝΟΚ)

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ∆ΙΠΕΧΩΣΧ Ηρακλείου Κρήτης και µε αφορµή αφ’ ενός τις τροποποιήσεις που επήλθαν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο δόµησης κτιρίων – Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και αφ’ ετέρου ερωτήµατα Υπηρεσιών ∆όµησης και ιδιωτών σχετικά µε τη δυνατότητα προσθήκης ανοικτών ηµιυπαίθριων χώρων, ανοικτών εξωστών και σοφίτας σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια ανεγερθέντα µε προγενέστερες του ν.4067/12 (ΝΟΚ) διατάξεις, η ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων / Τμήμα Γ΄ (ΔΑΟΚΑ/Γ΄) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) δίνει διευκρίσεις με το αρ. πρωτ. 50441/31.7.2015 έγγραφό της.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin