Παράταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 29.2.2016 για όσους είχαν κάνει χρήση του Ν.4252/2014 (Εγκύκλιος Φ.40021/2912/72/17.2.2015 Υπουργείου Eργασίας)


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. Φ.40021/2912/72/17.2.2015 Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85)”) σχετικά με την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αφορά όσους έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της περ. Β, της υποπαραγρ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, δηλαδή είχαν οφειλές για το διάστημα 2011-2013 και μέσο εισόδημα κάτω από 12.000€ για αυτό το χρονικό διάστημα.