Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με διευκρινήσεις για τις άδειες χρήσης υδάτων


Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την με Α.Π. οικ. 100089/23.1.2015 εγκύκλιο με διευκρινήσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις».