Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. αριθ. ΔΚΠ/οικ.134/5.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) “Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin