ΚΥΑ αριθ. οικ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3181/27.11.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin