Απόφαση αριθ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’ 204) όπως ισχύει»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin