Κατευθυντήρια Οδηγία 6/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin