Έγγραφο (αριθ. πρωτ. 42898/1.12.2014) ΥΠΕΚΑ “Παράταση έκδοσης οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14)”

Με το αριθ. πρωτ. 42898/1.12.2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα: “Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης (άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του ν. 4258/14)”, το οποίο εστάλη στις Υπηρεσίες Δόμησης των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΚ) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το χρόνο παράτασης των οικοδομικών αδειών των οποίων ο φάκελος υποβλήθηκε πριν τις 8-7-2012.
Βάσει αυτού η προθεσμία έκδοσης οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης των οποίων ο φάκελος έχει υποβληθεί πριν τις 8-7-2012 παρατείνεται έως τις 8-2-2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin