Ανακοίνωση, Ε.Υ.Ε.Ε. (18.11.2014), ενημέρωσης Ενεργειακών Επιθεωρητών δικαιούχων ενίσχυσης

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.Ε.Ε.), με ανακοίνωσή της στις 18-11-2014, ενημερώνει τους δικαιούχους ενίσχυσης Ενεργειακούς Επιθεωρητές, ως εξής:

Προς τους δυνητικά δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»:
Σε περίπτωση που έχετε χάσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν, συγκεκριμένα:

• την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή ή,
• την πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων

παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σε αντικατάστασή τους, τα αντίγραφα των δύο δικαιολογητικών συνοδευόμενα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής), πρότυπο της οποίας θα βρείτε πατώντας εδώ “.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin