Εγκύκλιος 18/24.9.2014 Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin