ΚΥΑ που αφορά Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ 12ης Ομάδας Παραρτήματος XII της 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) ΥΑ και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 και α/α 10

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσαν την με αριθμ. οικ. 174072/24.7.2014 απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2138 Β΄/5.8.2014 με θέμα: “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)”.

Δείτε την απόφαση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin