Σε ισχύ η κατάργηση των κατώτατων ορίων δημοσίων έργων (Εγκύκλιος 13/20.8.2014 ΓΓΔΕ)

Στην κατάργηση των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων προχώρηση ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος με την αριθ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014 Εγκύκλιο 13 με θέμα: «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» που εξέδωσε κατ΄εφαρμογή διάταξης του άρθρου 59 του Νόμου 4278/2014 του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157Α΄/04.08.2014.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές,κλειστές και με διαπραγμάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04/08/2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, μέχρι την έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος.
Με το Διάταγμα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις με νεότερη εγκύκλιο που θα αφορούν και την επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου φορέα (δάνεια εμπειρία).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin