Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Δημοσιεύθηκαν (ενημερωτική Εγκύκλιος 12/2014 Υ.ΜΕ.ΔΙ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.:
α. Δ11γ/O/2/5/2-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1656/Β΄/23-6-2014) «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων», και
β. Δ11γ/Ο/11/5/27-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1913/Β΄/15-7-2014) «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin