Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1457/5.6.2014 η ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα»

Με την ΚΥΑ αυτή εγκρίνεται η εφαρμογή και η χρήση, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, των μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων. Η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπόκειται στην διακριτική επιλογή του εκάστοτε Κυρίου του Έργου. Οι ισχύοντες πλέον Ευρωκώδικες παρατίθενται σε Παραρτήματα και ονομάζονται Ελληνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (παράρτημα 1) και συνοδεύονται από τα Εθνικά Προσαρτήματά τους που ονομάζονται Ελληνικά Πρότυπα (παράρτημα 2). Τα προϋπάρχοντα κανονισικά κείμενα δόμησης (εθνικές προδιαγραφές και κανονισμοί) των οποίων αίρεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής παρατίθενται στο Παράρτημα 3 της ΚΥΑ.

Δείτε το ΦΕΚ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin