Τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των δικαιούχων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, υπέγραψαν νέα τροποποίηση (απόφαση µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/22.05.2014) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»”.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, η παράγραφος 5 «∆ιαδικασία Επιλογής και Ένταξης Πράξεων», υποπαράγραφος 5.1, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ). Η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης , ανά Περιφέρεια / Άξονα προκύπτει µε βάση τα κριτήρια µοριοδότησης, τα οποία είναι:

  • τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2013,
  • τα έτη εµπειρίας από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή διπλώµατος,
  • η κατοχή της ιδιότητας του προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή ή µη.

Ο αναλυτικός τρόπος µοριοδότησης αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και οι οριστικοί πίνακες δυνητικών δικαιούχων ανά Άξονα (συνολικά τρείς πίνακες), αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Οι πίνακες των δυνητικά δικαιούχων δύναται να αναρτηθούν σταδιακά ανά άξονα. Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης για την ενίσχυση που τους αντιστοιχεί µέσω της ιστοσελίδας. Η αίτηση της ενίσχυσης του υποψήφιου Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρεται σε συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες που επιλέχθηκε από το δικαιούχο, είναι καθορισµένου ποσού, φέρει µοναδικό κωδικό αριθµό και αναγράφει το σύνολο των στοιχείων του δικαιούχου. Επίσης, στην αίτηση αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης και η ηµεροµηνία λήξης της, ήτοι η ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο δικαιούχος οφείλει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία αίτησης του δικαιούχου στο Πρόγραµµα και δεν µπορεί να ξεπερνά την 30η Ιουνίου του 2014».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»” όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/18674/1345/11.10.2013 απόφαση και ισχύει.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin