Οι ανασφάλιστοι λόγω οφειλών τους στο ΤΣΜΕΔΕ μηχανικοί, καλύπτονται (υπό όρους) για παροχές ασθενείας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015


Στο πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στις 30.03.2014 (Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) συμπεριλήφθηκε η ακόλουθη διάταξη (Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο πρώτο – Παράγραφος Α – Υποπαράγραφος Α.3 – Εδάφιο Β) που αφορά τους μηχανικούς:
«Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».