Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Το ΥΠΕΚΑ ανάρτησε εκ νέου τις οδηγίες που εξέδωσε τον Αύγουστο 2013 (Έγγραφο 36796/1.8.2013), σχετικά με τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών που έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιιες ΔΟΥ.

Οι οδηγίες αναλυτικά αναφέρουν:

“Στις περιπτώσεις που βεβαιωµένα στις ∆.Ο.Υ. πρόστιµα επί αυθαιρέτων κτισµάτων τροποποιούνται ή διαγράφονται για οποιονδήποτε λόγο από την εν ευρεία εννοία βεβαιούσα αρχή, αλλά όχι λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011, όπως ισχύει, τυγχάνουν εφαρµογής οι γενικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 98 «Εκπτωση εσόδων που έχουν βεβαιωθεί» του Π.∆.16/89 ΦΕΚ 6Α’, Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ., και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 99 «Ατοµικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ)».

Εποµένως, εκδίδεται το ΑΦΕΚ από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης και στην περίπτωση που έχει χωρήσει καταβολή του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου στη ∆.Ο.Υ. αυτό επιστρέφεται µε τις διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί παραγραφής του άρθρου 90 ν.2362/95, όπως ισχύουν. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να αναγνωρισθεί από το ∆ηµόσιο το δικαίωµα επιστροφής στον οφειλέτη των τυχόν καταβληθέντων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (π.χ. από κατάσχεση ή συµψηφισµό) και να µη προκληθεί σύγχυση µε τις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4014/2011, όπως ισχύουν (οι οποίες δεν επιτρέπουν την επιστροφή τυχόν καταβεβληµένων ποσών), θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης (βάσει της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ), ότι η διαγραφή και κατ΄ επέκταση η τυχόν επιστροφή δεν απορρέει από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4014/2011, όπως ισχύει, αλλά από το γεγονός ότι έγινε δεκτή η τυχόν ένσταση-προσφυγή, αίτηση θεραπείας ή δικαστική απόφαση σχετικά µε το αυθαίρετο που αφορά στην ιδιοκτησία του εκάστοτε οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της σχετικής έκθεσης αυτοψίας της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης, τα στοιχεία της απόφασης και του οργάνου που έκανε δεκτή την ένσταση-προσφυγή, αίτηση θεραπείας .

Σε αντιδιαστολή προς τα παραπάνω, σε περίπτωση που η διαγραφή της βεβαιωµένης οφειλής (προστίµου) λαµβάνει χώρα λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4014/2011, όπως ισχύει, τότε η αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης οφείλει να ακολουθήσει την διαδικασία των ως άνω άρθρων 98 & 99 του Π.∆.16/89 ΦΕΚ 6Α’, συντάσσοντας σχετικό Ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης µόνο για το ανείσπρακτο ποσό του βεβαιωµένου προστίµου σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να µην γεννηθεί στον οφειλέτη δικαίωµα επιστροφής των για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καταβληθέντων ποσών (π.χ. λόγω παρακράτησης, συµψηφισµού, αναγκαστικής κατάσχεσης κλπ), καθόσον αυτά δεν αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4014/2011. “

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες, όπως δημοσιεύθηκαν αρχικά

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin