ΥΑ Φ.80000/8285/253 (ΦΕΚ Β΄705/28.3.2013) “Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin