ΥΑ Φ.10035/οικ.1239/63/27.1.2014 (ΦΕΚ Β΄290/10.2.2014) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/8285/253/26−03−2013 σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α ́ 152) όπως ισχύει”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin