ΥΑ 7581/11.2.2014 (ΦΕΚ Β΄405/20.2.2014) “Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)”


Δείτε το ΦΕΚ της ΥΑ

Δείτε σχετικό Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ