Αναστολή υποβολής καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών μηχανικών για τη χρήση 2013


Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο ( ΠΟΛ. 1056 / 19.2.2014 ) σχετικά με την αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενούς τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ, για τη χρήση 2013.

Δείτε την εγκύκλιο