Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών (Άρ.27 του Ν.3982/2011, Π.Δ. 126/2012)


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σχετικό Δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις.
Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει.
Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Βιογραφικού

Υπεύθυνη Δήλωση