Τροποποίηση του εντύπου καταγραφής αυθαιρέτων (ΥΑ 297/7.1.14 – ΦΕΚ Β΄39/14.1.14)


Σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 297 της 7 Ιανουαρίου 2014 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ αριθ. 39 της 14 Ιανουαρίου 2014 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), τροποποιείται το περιεχόμενο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Δείτε το νέο έντυπο καταγραφής αυθαιρέτων στο ΦΕΚ