Παράταση για την αυτοπαράδοση ακινήτων


Με το άρθρο 58 του νέου νόμου 4223/2013 “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013, παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία αυτοπαράδοσης που έληγε σήμερα 2.1.2014.

Άρθρο 58
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων, ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης, ότι πραγματοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τετραετία, από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής για οικοδομές οι οποίες αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τετραετίας θεωρείται η 1.1.2011».