Απαλλαγή αυθαιρέτου πρώτης κατοικίας από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου

Με το Δ13Β 1185430 ΕΞ 2013 / 3.12.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας χορηγείται και για τους χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4178/2013, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου και τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Για την πιστοποίηση της χρήσης του χώρου, προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας, συνεχίζει το έγγραφο ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική έκθεση του μηχανικού, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση και στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια ο δηλούμενος χώρος, με τη χρήση που έχει. Στο έγγραφο διευκρινίζεται με ειδική αναφορά ότι για αυθαίρετους χώρους, εντός νόμιμου όγκου κτιρίων (υπόγεια, εσωτερικοί χώροι και σοφίτες κλπ), που έχουν ενταχθεί στο νόμο,(άρθρο 24, παράγραφος 9, ν.4178/2013) κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%, επί του αντίστοιχου εντύπου χώρου χρήσης κατοικίας (έντυπα 1, Κ1 και Κ2 κατά περίπτωση). Επισημαίνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης κληρονομιών ή γονικών παροχών, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία θυμισθέντων χώρων κατά την υποβολή δηλώσεων που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεώστητα καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin