ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.1.1 Προκαταρκτικές εργασίες
1.1.2 Κατεδαφίσεις
1.1.3 Χωματουργικά
1.1.4 Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα
1.1.5 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
1.1.6 Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
1.1.7 ΞΥΛΙNEΣ KATAΣΚΕΥΕΣ
1.1.8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1.1.9 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
1.1.10 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
1.1.11 ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
1.1.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1.13 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
1.1.14 ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ, Κ.ΛΠ.)
1.1.15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
1.1.16 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ KAI ΔΑΠΕΔΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
1.1.17 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
1.1.18 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
1.1.19 ΣΜΙΛΕΥΣΕΙΣ
1.1.20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΟΔΟΠΟΙΙΑ
1.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες
1.2.2 Κατεδαφίσεις
1.2.3 Χωματουργικά
1.2.4 Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα
1.2.5 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
1.2.6 Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
1.2.7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1.2.8 Δίκτυα υπηρεσιών
1.2.9 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.2.10 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
1.2.11 Οδοποιία και κατασκευή πεζοδρόμων
1.2.12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΣΗΡΑΓΓΕΣ
1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΣΗΡΑΓΓΕΣ
1.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες
1.3.2 Χωματουργικά
1.3.3 Διάνοιξη σήραγγας / Εκσκαφή σήραγγας με τη μέθοδο των ανατινάξεων
1.3.4 Φόρτωση – Μεταφορά
1.3.5 Προσωρινή υποστήριξη
1.3.6 Τελική (μόνιμη) επένδυση
1.3.7 Εγκαταστάσεις – 1.3.8 Oδοποιία και κατασκευή πεζοδρόμων
1.3.9.1 Βοηθητικές εγκαταστάσεις / Αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων
1.3.9.4 Βοηθητικές εγκαταστάσεις / Σπαστήρας (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin