Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α ́ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα

Δείτε το έγγραφο του  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Δείτε τον Ν.4919/2022  εδώ

Ενδιαφέροντα άρθρα: παρ.1 αρθ.56 (προαιρετική εγγραφή των μελών του ΤΕΕ στο ΓΕΜΗ),  παρ.3 αρθ.58 (Διαγραφή μη υπόχρεων εγγραφής από το ΓΕΜΗ) & περ.γ) αρθ.59 (κατάργηση Απόφασης για τον καθορισμό ΚΑΔ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin