Γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν. 4635/2019»

Δείτε το με αριθ. 143500-28.03.2022 έγγραφο του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin