Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»

Δείτε το έγγραφο με αριθ. Δ11/30447/ 04.02.2022 του Υπουργείου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin